กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.3

นายเรืองยศ ปันศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นายบุญธรรม อ้วนกันยา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นางสาวพัชริดา ลำนักเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

We're SMART

www.nitescmarea3.info