กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.3

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นายบุญธรรม อ้วนกันยา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให่มเขต 3

นางรัชนี อุดทา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

We're SMART

www.nitescmarea3.info