แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2565

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2564

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2563

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2562

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2561

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2560

ข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปี 2559

Scroll to Top