กพฐ.ดันหลักสูตรฐานสมรรถนะ-ชี้ไม่ทันใช้ปี 2565

ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะ กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาครูโดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC ซึ่งได้จัดอบรมครูไปแล้วกว่า 1 แสนคน โดยเมื่อครูเหล่านี้ฝึกอบรมไปแล้วอยากให้มีโอกาสฝึกทักษะ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ในชั้นเรียน ที่ประชุมจึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปปรับปรุงขยายผลต่อไป

ประธาน กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมีความเห็นว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ใช้นานแล้วและควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยขณะนี้ได้ยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อใช้แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปแล้วในโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม 467 แห่ง และจำนวนนี้มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 224 แห่ง ซึ่งในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ทดลองนำร่องได้เลยทันที เพราะโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมมีกฎหมายรองรับใช้ได้ทันที