นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์โรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ชื่นชม และให้กำลังใจ📚วันที่ 5-6 มีนาคม คณะครูและท่านผู้บริหาร โรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ ขับเคลื่อน ต่อยอด AAR กระบวนการจัดการเรียนรู้ TBL แก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 😁ร่วมกันสะท้อนผล รับฟังลงความเห็น 😃😃😃กระบวนการโค๊ช จะได้เริ่ม ลงพื้นที่ล่ะน่ะ 👌ทำงานแบบมีความสุข..😄😄ลงมือและพัฒนาผลิตสื่อมอนเตสเซอรี่ ผลงานมากมาย