ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่