ข่าวสารบทความ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning
สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

1 2