ระบบคลังสื่อ CMArea3 Content Center

ระบบคลังสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาของครูผู้สอน #CMArea3ContentCenter

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ระบบคลังสือ CMArea3 Content Center

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอน (CMArea3 Content Center) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา, ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ผลิตและได้พัฒนาสื่อการสอน และเพื่อให้ครูสามารถผลิต/เลือกใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น #CMArea3ContentCenter

ระบบ OBEC Content Center
ระบบ OBEC Content Center เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้
ผู้ใช้งาน: นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
จัดการอบรมออนไลน์ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566

ระบบ Google Workspace for Education
ระบบ Google Workspace for Education เป็นระบบที่ทาง Google ประเทศไทยให้ความอนุเคราะห์ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งาน Application ของ Google ผ่านระบบ Online โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะเปิดเมล์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ผ่าน @cmarea3.go.th เพื่อให้สามารถใช้งาน Application ของ Google ผ่านระบบ Online ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งาน: ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
จัดการอบรมออนไลน์ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566

ระบบ Microsoft 365 for Education
ระบบ Microsoft 365 for Education เป็นระบบตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้แต่ละเขตพื้นสามารถเปิดระบบได้ 1,000 บัญชี และให้บัญชีเมล์เป็นเขตตรวจราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นั้นจะได้รับบัญชีเมล์เป็น @cl15.obecmail.org และบัญชีนี้จะสามารถใช้งานระบบ Microsoft Office 365 แบบ Online ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งาน: ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
จัดการอบรมออนไลน์ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

cmi3@esdc.go.th

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศ ฯ

ระบบคลังสื่อ CMArea3 Content Center